Esas Sözleşme

KURULUŞ 

MADDE 1

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: 1

Kurucunun Adı ve Soyadı: AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: ADALET MAHALLESİ HASAN GÖNÜLLÜ BLV. NO: 15/1

MERKEZEFENDİ/DENİZLİ

Uyruğu: TÜRKİYE

Kimlik No: ***********

ŞİRKETİN UNVANI

MADDE 2

Şirketin ticaret unvanı “ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ’dir.

AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

MADDE 3

Şirketin amaç ve faaliyet konuları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan gerekli durumlarda lisans almak kaydı ile her türlü enerji kaynağının elektrik enerjisine dönüştürülmesi için, her tür elektrik enerjisi üretim tesisinin kurulması, işletilmesi, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin, yürürlükteki mevzuata göre müşterilere satışı ile mühendislik hizmetleri verilmesiyle iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata ve sair ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, işletmek, kiraya vermek, bu tesislerle ilgili mühendislik, müşavirlik etüt, planlama, proje ve fizibilite hizmetlerini yapmak,

2) Tamamlanmış ya da tamamlanacak tesisleri devralmak için satış ve işletme hakkı devir sözleşmeleri imzalamak, devraldığı tesisleri işletmek, gerekli rehabilitasyon ve ek yatırımları yapmak ya da yaptırmak,

3) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi ilgili mevzuat çerçevesinde satmak,

4) Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için amaç ve konu ile sınırlı olmak kaydıyla başlıca aşağıdaki hususlarda faaliyette bulunabilir:

a) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetlerinde bulunmak,

b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

c) Kendi ihtiyacı için ve finansman temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli ve teminat karşılığı veya teminatsız ödünç ve sair her türlü krediyi almak, istikraz sözleşmesi yapmak, gerekli sözleşme ve kambiyo senetlerini asıl borçlu, keşideci, avalist, müşterek borçlu, müteselsil kefil veya sair sıfatlarla imzalamak, her nevi çek, poliçe, senet ihdas, kabul ve ciro etmek,

d) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışındaki ihalelere katılmak ve taahhütte bulunmak,

e) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

f) Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak,

g) Sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel ve kamu hukukuna tabi tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay ve pay benzeri diğer kıymetler ile borçlanma aracı, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın almak, satmak, devretmek, mevzuattaki sınırlamalar dâhilinde ve usullere uymak koşuluyla bunları teminat göstermek, üzerlerinde intifa hakkı tesis etmek veya bunların intifasından yararlanmak veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunmak,

h) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

i) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know how), patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret unvanı, model, resim, peştemaliye, şerefiye ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, bu amaç kapsamında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

j) Yukarıda maddeler halinde belirtilen işlerden başka işler yapılması faydalı görüldüğü takdirde, yönetim kurulunun teklifi genel kurulca uygun görülmesi halinde, T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve ilgili diğer mercilerden gerekli izinlerin alınması ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun onayıyla bu tür ticari faaliyetleri yapmak,

k) Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz malı iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak, devir ve temlik etmek, taşınır ve taşınmazlara ilişkin sahip olduğu hakları sicil ve tapular dâhil olmak üzere her türlü mercii nezdinde kayıt, şerh ve fek ettirmek; taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak; her türlü taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde, 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca tesis edilecek taşınır rehni, ticari işlemlerde taşınır rehni, ipotek ve sair teminat da dâhil olmak üzere her türlü teminatı ve her türlü ayni ve şahsi hakkı tesis etmek de dâhil olmak üzere, her türlü tasarrufta bulunmak, söz konusu varlıkları başkalarına tahsis etmek veya devretmek; Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, gerek kendi gerek üçüncü kişiler lehine, üçüncü kişilerin her türlü taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde bu fıkra kapsamında belirtilenler de dâhil olmak üzere her türlü ayni veya şahsi teminatı, kefaleti ve garantiyi almak; her türlü garanti ve kefaleti vermek; ortağı olduğu veya kendisine ortak olan gerçek ve tüzel kişilerin borçları için her türlü teminatı göstermek,

l) Elektrik üretmek üzere rüzgar, hidroelektrik, güneş enerjisi, jeotermal, metan gazı, biokütle, çöp gaz, gel-git ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü enerji kaynağı ile ilgili araştırma, geliştirme, arama, çıkarma faaliyetlerinde bulunmak; bu kaynaklara ilişkin kaynak temin anlaşmaları yapmak; bu kaynaklara dayalı ve bunlarla sınırlı olmaması kaydıyla her türlü tesisi kurmak, işletmek, devralmak ve satın almak,

m) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamı ile Özel İdare Kanunu kapsamında ruhsata bağlanan her türlü (maden, kömür, mermer, gölsuyu, jeotermal, kumocağı) maden ruhsat müracaatında bulunmak ve bunları ruhsata bağlamak, her türlü ruhsatı devir almak, kiralamak, rödövansa almak ve gerektiğinde vermek işletmek ayrıca madencilik ile ilgili her türlü ocak ve işletmelerini kurmak, Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kurulmuş olanlara ortak olmak, devralmak, satın almak ve bunların taahhüt işlerini yapmak ve yaptırmak, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün açtığı her türlü ruhsat ihalesine katılmak, kömür ocağı açmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek her türlü kömür istihraç ve imalatını yapmak, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek her türlü taahhütte bulunmak, kömür ocağı işletmesi ve kömürcülük ile ilgili her türlü makine ve teçhizat imali, makine alım satımı, ithalatı, ihracatı, rödövans sözleşmeleri yapmak suretiyle ocak işletmek, her çeşit maden ocak ruhsatları devralmak veya devretmek,

n) Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel her nevi inşaat taahhüdünde bulunmak ve inşaatlar yapmak, her türlü yapının planlanmasını, projesini, müşavirlik ve kontrollük hizmetlerini yapmak, ihale doküman ve şartnamelerini hazırlayarak ihalelere girmek,

o) Konusu ile ilgili makine imalini, bunların alım satımını, ihracat ve ithalatını gerçekleştirmek ve bunlarla ilgili her türlü mekanik projesini hazırlamak, müşavirlik ve kontrol hizmetleri yapmak,

p) Yukarıda maddeler kapsamında belirtilen işlerden başka işler yapılmasının faydalı görüldüğü takdirde, yönetim kurulunun teklifi genel kurulca uygun görülmesi halinde ilgili merciden gerekli izni ve onayıyla bu tür ticari faaliyetleri yapmak,

q) Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla kendi paylarını geri almak,

r) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı ve sair düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde üniversiteler, öğretim kurumları, vakıflar, kamuya yararlı dernekler ve bu nitelikteki kişi veya kurumlar dahil olmak her türlü kişi, kurum ve kuruluşa, her türlü bağış ve yardımı yapmak. Yapılacak bağışların yıllık üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Bağış miktarına ilişkin olarak, her halde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirleyeceği emredici sınırlara uyulur. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur. İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu’nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ

MADDE 4

Şirketin merkez adresi Şahinler Mahallesi Şahinler (Küme Evler) Yatağan Termik San. Sit. No: 259/1 Yatağan/Muğla’dır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak ve T.C. Ticaret Bakanlığı’na, Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil ve ilan eder.

ŞİRKETİN SÜRESİ 

MADDE 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE

MADDE 6

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17/05/2023 tarih ve 27/620 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 (üçyüzmilyon) Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 300.000.000 (üçyüzmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 165.200.000,00 (yüzaltmışbeşmilyonikiyüzbin) TL’dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir. Şirketin 165.200.000,00 TL’lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 84.243.000  (seksendörtmilyonikiyüzkırküçbin) adet A grubu nama yazılı ve her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 80.957.000 (seksenmilyondoküzyüzelliyedibin) adet B grubu nama yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim kurulu, 2023-2027 (2027 yılı sonuna kadar) yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin arttırılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI 

MADDE 7

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Şirketin paylarının ilk halka arzında yönetim kurulu mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarını kısıtlayarak sermaye artışı kapsamında çıkarılacak tüm payları B grubundan çıkarmaya ve bu payların tamamını halka arz etmeye yetkilidir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 8

Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olacak şekilde seçilecek en az beş en fazla dokuz üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirketin çıkarılmış sermayesinin en az %30’unu temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla, yönetim kurulunun beş üyeden oluşması durumunda iki üye, altı veya yedi üyeden oluşması durumunda üç üye, sekiz veya dokuz üyeden oluşması durumunda ise dört üye, A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Söz konusu A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirketin çıkarılmış sermayesinin en az %30’unu temsil etmeye devam ediyor olmaması durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esas sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır. Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ VE GÖREVDEN ALINMASI 

MADDE 9

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye PiyasasıKurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur. Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman görevden alabilir. Üyeliklerden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar. Boşalan üyelik söz konusu olduğunda, A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin tamamının müştereken önerdiği aday yönetim kurulunun onayı ile atanır. Yönetim kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

MADDE 10

Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde ve Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşmede öngörülen yeterli sayıda yönetim kurulu üyesinin, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yazılı onayının alınması kaydıyla yönetim kurulu karar alabilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE İLZAMI

MADDE 11

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve işbu esas sözleşme uyarınca kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket adına düzenlenecek ve Şirketi taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve sözleşmenin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı altına, yönetim kurulunun alacağı karar ile Türk Ticaret Kanunu’nun 373. maddesine uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, Şirket lehine imza yetkisi olan kişileri ve bu kişilerin imza yetkilerinin sınırlarını belirlemeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 370/2’nci maddesi uyarınca, kanunen devredilmez nitelikte olan görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 371’inci, 374’üncü ve 375’inci maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. maddesi çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu şekilde kendisine yönetim yetkisi devredilen üçüncü kişilerin yetkileri yönetim kurulu görev süresi tamamlandıktan sonra, yeni yönetim kurulunca aynı konuda yetki devri yapılıncaya kadar geçerlidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ

MADDE 12

Türk Ticaret Kanunu’nun 394. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerine, genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

MADDE 13

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin amaç ve faaliyetleri kapsamında gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev alanları ve çalışma esasları ile Yönetim kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu tarafından görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi dâhil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya yönetim kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin oluşturulması, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.  

BAĞIMSIZ DENETİM

MADDE 14

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

GENEL KURUL VE TOPLANTILAR

MADDE 15

Şirketin genel kurulu, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Söz konusu genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a. Davet Şekli: Genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

b. Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları, Şirketin ilgili hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c. Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları Şirketin merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya Şirket yönetim kurulunun alacağı karar doğrultusunda sadece Denizli, Muğla, İstanbul veya İzmir illerinden herhangi birinde toplanabilir.

d. Oy Verme ve Vekil Tayini: Her payın bir oy hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulunun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafındanbunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

e. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu’nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde karar alabilmesi için ayrıca A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:

• Bütçenin onaylanması.

• Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesi.

• Şirketin işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi.

• Şirketin, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımı, tasfiyesi, sona ermesi, sermaye azaltımı, nevi değiştirmesi.

• İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırma için başvuruda bulunulması.

• Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi.

A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %30’unun temsil etmeye devam ediyor olmaması durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlem gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen konulara ilişkin A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin olumlu oyu gerekliliği, sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esassözleşme maddesi tadil edilerek ilgili düzenlemeler kaldırılacaktır.

f. Toplantıların İşleyişi ve İç Yönerge: Genel kurul toplantılarının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, sermayepiyasası mevzuatı hükümleri ile işbu esas sözleşme ve Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

g. Elektronik Genel Kurul: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin işbu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

İLAN

MADDE 16

Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri ve bu kanunlar çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelere uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

HESAP DÖNEMİ 

MADDE 17

Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Türk Ticaret Kanununun ticari defterlere ait hükümleri gereğince yıllık bilanço ve kar zarar cetvelleri T.C. Kamu Gözetimi Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen düzenlemelere uygun olarak düzenlenecektir.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI 

MADDE 18

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:

a. %5’i çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.

b. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

d. Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e. Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10’u, genel kanuni yedek akçeye eklenir.

f. Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Şirket’in mali durumu, girişim ve yatırımlar göz önüne alınmak suretiyle bu karın ne kadarının ve nasıl dağıtılacağına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve yönetim kurulunun önerisi de göz önüne alınarak, genel kurulca karar verilecektir. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

KAR PAYI AVANSI 

MADDE 19

Genel kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.

KANUNİ HÜKÜMLER 

MADDE 20

Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 

MADDE 21

Esas sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler için önceden Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı’nın izni gereklidir. Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin birleşme ve bölünme ile sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan uygun görüş ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan izini ve gerekmesi halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun onayı da alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu esas sözleşmede belirtilen hükümlere uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile işbu esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescille hüküm ifade eder. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI 

MADDE 22

Şirket’in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı’nı temsilen bakanlık temsilcisinin görevlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uygulanır.

BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ 

MADDE 23

Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme ve bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. İznin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Sermaye  Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz. Birleşme veya bölünme işlemleri, Elektrik Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerçekleştirilir.

PAYLAR VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ 

MADDE 24

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Üretim lisansı alındıktan sonra, Şirket’in ortaklık yapısında yapılan doğrudan ve/veya dolaylı değişiklikleri, değişikliğin gerçekleştirildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bildirmesi zorunludur.

PAY SENETLERİNİN NEV’İ 

MADDE 25

Şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 

MADDE 26

Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI 

MADDE 27

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı niteliğinde olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

KAMUYU AYDINLATMA 

MADDE 28

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar tahtında Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu’nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir. Şirkete ait ilanlar, özel durum açıklamaları ve Sermaye Piyasası Kurulunca öngörülen her türlü açıklamalar, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere ve belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 

MADDE 29

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, işbu esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.