Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız
ve Çalışmalarımız

ÇATES olarak ülkemizde enerjinin sürekliliği için çabamızı artırırken, operasyonlarımızın çevreye doğrudan ve dolaylı etkilerini azaltmak için çalışmalarımızı aralıksız yürütüyoruz. Bu çalışmaları yürütürken kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya ve çevresel performansımızı mevzuat tarafından belirlenen değerlere uygun şekilde gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Planladığımız eylemlerin, çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini bütüncül bir şekilde ele alarak, iş faaliyetlerimizi yatırım kararı aşamasından itibaren çevresel risk değerlendirmeleriyle birlikte yönetiyoruz. Bu eylemleri düzenli olarak takip ederek, riskleri en aza indiriyoruz.

Su Yönetimi Çalışmalarımız

Su kaynaklarının verimli bir şekilde yürütülmesi sürdürülebilirlik için önemli bir faktördür. Şirketimiz, doğal kaynakların korunması amacıyla soğutma suyu olarak kullanılan deniz suyu kullanımını ve doğal kaynak tüketimini azaltmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, atık suların arıtılması ve yeniden kullanılması için gerekli tüm izinler alınmıştır. Arıtma tesisinin devreye girmesiyle yıllık 876.000 metreküp deniz suyu kullanımının azaltılması planlanmaktadır. Bu miktar, yaklaşık olarak 29.200 kişinin yıllık su tüketimine denk gelmektedir.

Santralımızda bulunan endüstriyel ve evsel biyolojik atık su arıtma tesisleri, su kaynaklarının korunması, sıhhi içme ve kullanma suyunun her birey için erişilebilirliği ve sucul yaşamın sürdürülebilirliği odaklı yasal gereksinimleri karşılamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Uygunluk yükümlülükleri, ilgili mevzuata tam olarak uymak için titizlikle yerine getirilmektedir. Ayrıca, su yönetimi konusu uluslararası standartlara uygun bir şekilde ele alınmaktadır. 2022 yılında, su ayak izi hesaplamaları, ISO 14046 Standardı ve The Water Footprint Assessment Manual metoduna uygun olarak tamamlanmış ve doğrulanmıştır.

Emisyon Yönetimi Çalışmalarımız

ÇATES’te emisyon kaynaklarını çevrimiçi olarak izleyebilmek amacıyla bu noktalarda Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) kurulmuştur. Santralin bacalarından yayılan emisyonlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına SEÖS aracılığıyla anlık olarak raporlanmaktadır. Ayrıca, şirketimiz sera gazı mevzuatına uymaktadır ve 2016 yılından beri hazırlanan yıllık sera gazı emisyon raporu, akredite kuruluşlar tarafından doğrulanmaktadır. Şirketimiz, emisyonlarla ilgili çalışmalarını sadece mevzuata uymakla kalmayıp, aynı zamanda 2022 yılında ISO 14064 Karbon Ayak İzi ölçümlerini gerçekleştirerek genişletmiştir.

Karbon Ayak İzi ISO 14064 2022
Kapsam 1 2.003.649,05
Kapsam 2 2.308,51
Kapsam 3 544.066,81
GHG
(TCO)
CO CH NO HFCs PFCs SF NF BİYOJENİK
CO
Kapsam 1 1.996.341,95 518,71 7.318,07 7,90 - - - -
Kapsam 2 2.298,92 0,53 9,06 - - - - -
Kapsam 3 539.746,38 117,56 4.202,87 - - - - -

Santralimizde yanma kaynaklı kükürtdioksit (SO2), azot oksit (NOx) oluşumunu önlemek için gerekli olan arıtma sistemleri yatırımları yapılmıştır.

Bu kapsamda bacalardaki elektro filtre sayesin¬de toz, DESOx sistemi, SO2, DENOx sistemi ile NOx parametreleri mevzuatta belirlenen sınır değerleri sağlamaktayız. Mevzuata tam uyum konusundaki hassasiyetimiz, başarılı uygulamalarımız ve sorumlu üretim yaklaşımımız sayesinde, raporlama döneminde hiçbir çevre cezası alınmamıştır. Ayrıca, saha içinde kullanılacak yeni araçların elektrikli araçlar olarak tercih edilmesiyle sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefliyoruz. Santralin ana işlemi olan kömür tedarikinde kullanılan kamyon sayısını azaltarak, daha düşük emisyon üreten bant ve vagonlarla kömür taşımacılığı yapmaktayız.

Atık Yönetimi Çalışmalarımız

Atık yönetim stratejimizin temelinde, atık oluşumunu kaynağında önlemek veya minimize etmek amacıyla süreçleri gözden geçirme ve gerektiğinde geri dönüşüm seçeneklerini değerlendirme bulunmaktadır. Bu nedenle, şirketimiz iş faaliyetlerinde döngüsel ekonomi yaklaşımını başarıyla uygulamaktadır.

ÇATES olarak, atıkların ekonomiye kazandırılması için çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Özellikle proseste oluşan uçucu külü, çimento fabrikalarının alternatif hammadde olarak kullanmaktayız. Bu endüstriyel simbiyoz örneği sayesinde son üç yılda 381 bin ton kül ekonomiye geri kazandırılmış ve yaklaşık 17 milyon TL gelir elde edilmiştir. ÇATES, endüstriyel simbiyozun bir sonucu olarak 2022 yılında yaklaşık 161 bin ton atığı ekonomiye geri kazandırmıştır.

Ayrıca, ofis atıkları için de etkili uygulamalar geliştirmekteyiz. Kurumsal arşivlerin düzenlenmesi, dijitalleştirilmesi ve belge güvenliğinin sağlanması amacıyla bir dijital dönüşüm projesi başlattık. Bu uygulama, sıfır atık hedefine katkı sağlamayı ve israfın önüne geçmeyi amaçlamaktadır.

Sosyal Çalışmalarımız

İş Sağlığı ve Güvenliği

ÇATES olarak çalışan sağlığı ve güvenliği en yüksek önceliklerimizden biri olup, ulusal mevzuat yükümlülüklerini yerine getirip; uluslararası iş ve uygulamaları benimsiyoruz. Operasyonlarımız boyunca var olan ve oluşabilecek riskleri, öncesinde R5 (riskler için 5 dk), iş izin formları ve risk değerlendirilmeleri aracılığıyla değerlendiriyoruz.

Tüm çalışanlarımıza acil durumlar ve riskler hakkında eğitimler veriyor risk teşkil eden hususlar ile ilgili değerlendirmeler yapıldıktan sonra riskler ile ilgili farkındalığı arttırmak ve bu riskleri fırsata dönüştürmek adına kampanyalar yapıyoruz. Farkındalığı arttıran bu kampanya çalışmaları sayesinde iş kazalarımızda anlamlı bir düşüş gözlemliyor, bu konuda sürekli gelişmeye devam ediyoruz.

En son gerçekleştirmiş olduğumuz Ellerim Güvende Kampanyası ile el yaralanmaları ile ilgili kazalarda %85’e yakın düşüş yaşadık. Üst yönetimin de katılımıyla gerçekleştirilen lansmanda iş güvenliği kültürünün tüm sahalarda yaygınlaştırılması, kazaların sıfıra indirilmesi vurgusu yapılmıştır. Kampanya kapsamında tüm çalışanların farkındalığını artırmak için görsel materyaller hazırlanarak çalışanlara kısa eğitimlerle iş güvenliği hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.

Eşit Hayat

ÇATES’te, toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı çalışmalar, “Eşit Hayat” inisiyatifi kapsamında yürütülmektedir. 2020 yılında başlayan bu projede, şirket içindeki gönüllü ekip, şirket kültürü, organizasyon yapısı, eğitimler, işe alım süreçleri, fiziki koşullar ve iletişim stratejileri gibi alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliği prensiplerine dayalı dönüşüm için çalışmaktadır.